Monday, March 7, 2011

கோபம் வெளிப்பட மறுக்கிறது...

அன்பே!
உன் மீது கோபமும், வெறுப்பும்
உண்டாகிறது...
நான் வெறுப்பது உன் தவறுகளை
மட்டுமே!
உன்னை வெறுக்க முடியவில்லை
அதனாலோ! உன் மீது
கோபம் வெளிப்பட மறுக்கிறதோ!

No comments:

Post a Comment